Zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jaké osobní údaje o vás zpracováváme v souvislosti s vaším používáním naší webové stránky a jak jsou tyto osobní údaje zpracovávány a chráněny. Naleznete zde také vysvětlení možností, které máte k dispozici v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů a informace, jak nás můžete kontaktovat.

Vaše osobní údaje zpracovává BRP Group sro, se sídlem Šmejkalova 1525/86 616 00 Brno - Žabovřesky, IČ: 29317444 jako provozovatel. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, na telefonní lince +420 731 169 999, prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

Jaké osobní údaje shromažďujeme a KDY

Zpracováváme osobní údaje, které nám vy sám jako dotyčná osoba poskytnete zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce, emailem, telefonickou nebo osobní komunikací a případně i osobní údaje shromážděné prostřednictvím cookies (viz níže).

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

Kontaktní údaje včetně jména, emailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží, adresy pro realizaci služeb a fakturační adresy.

Osobní údaje jako pohlaví, místo bydliště, datum narození, historie e-mailových konverzací a historie konverzací prostřednictvím kontaktního formuláře

Informace o platbě

Další osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailu, případně při telefonické komunikaci Osobní nastavení (předvolby), včetně vašich marketingových nastavení a nastavení souborů cookie (viz níže)

Když interagujete s naší webovou stránkou, určité údaje se automaticky shromažďují a sdílejí s naší společností prostřednictvím technologických platforem. Například váš internetový prohlížeč nebo mobilní zařízení může sdílet určité údaje s naší společností v rámci interakce těchto zařízení s naší webovou stránkou. Tyto údaje zahrnují:

Identifikační čísla zařízení, přístup k síti

Soubory cookie, adresy IP, záhlaví zprostředkování, údaje identifikující váš prohlížeč a verzi prohlížeče, jakož i webové „majáky a značky“

Nástroje pro kontrolu toho, jaké údaje se shromažďují

V mnoha případech vám váš webový prohlížeč nebo platforma mobilního zařízení poskytne další nástroje k ovládání toho, kdy váš prohlížeč nebo zařízení shromažďuje nebo sdílí konkrétní kategorie informací. Vaše mobilní zařízení nebo webový prohlížeč může například nabízet nástroje, které vám umožní spravovat používání souborů cookie nebo sdílení informací o poloze. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s těmito nástroji dostupnými na vašem zařízení.

Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje, ale pokud nám neposkytnete byť jen základní osobní údaje potřebné k vyřízení vaší žádosti (základní kontaktní údaje, případně platební údaje), nebudeme moci vaši žádost zpracovat a proto nebudete moci využívat naše služby a produkty.

Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje

Všechny vaše osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme údaje shromáždili, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak. Máme zavedená opatření k zajištění ochrany poskytnutých osobních údajů, zejména k zabránění neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů.

Nepodléháte žádnému rozhodnutí založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by mělo pro vás právní účinky nebo by se vás obdobným způsobem dotýkalo. Můžeme však sledovat chování návštěvníků webové stránky, abychom mohli sledovat jejich preference pro marketingové účely.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, používáme pro následující účely:

Abychom splnili vaše požadavky a splnili nebo usnadnili vaši objednávku, abychom udrželi naše podnikání v chodu a nadále zlepšovali naše podnikání, produkty a služby

Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání. Například osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, použijeme především k vyřízení vašeho požadavku, vyřízení nebo zprostředkování vaší objednávky a zajištění komunikace s vámi. Údaje, které nám poskytnete, však můžeme použít i pro účely účetnictví, auditu a jiného interního zpracování.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládá zákon, na základě povinností vyplývajících pro nás ze smluv uzavřených s Vámi a na základě našeho oprávněného zájmu zajistit provoz našeho společnosti a rozvoj našeho podnikání.

Chránit naše práva, majetek nebo bezpečnost nebo práva, majetek nebo bezpečnost jiných

Vaše osobní údaje můžeme použít také k předcházení nebo odhalování podvodů, zneužití, zneužití, nezákonného používání a porušování našich podmínek používání, k prosazování našich prav a na dodržování soudních příkazů, vládních orgánů nebo dodržování platných zákonů.

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají platné právní předpisy a našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a práv třetích osob.

Pro marketingové a analytické účely

Osobní údaje můžeme použít k provádění průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat pomocí kontaktních údajů, které uvedete ve formuláři, abychom zjistili, zda jste byli spokojeni s našimi službami. Na vámi uvedené kontaktní údaje vám můžeme zasílat i obchodní sdělení. Pokud si nepřejete dostávat tato obchodní sdělení, můžete se kdykoli odhlásit. Pokud je to nutné pro lepší marketingové zacílení, můžeme vytvářet databáze a používat profilování k zacílení marketingu na vaše specifické potřeby, jako je výběr marketingových zpráv na základě výběru produktů, preferencí a jiných informací, které od vás získáme. V tomto případě minimalizujeme množství osobních informací zahrnutých v databázi a databáze podléhá bezpečnosti v souladu s našimi interními mechanismy ochrany osobních údajů.

Informace o vašem používání našich webových stránek a služeb můžeme použít k pochopení vašeho chování nebo preferencí. Můžeme například použít informace o tom, jak vyhledáváte a nacházíte produkty nebo služby na naší webové stránce, abychom lépe pochopili nejlepší způsob, jak organizovat a prezentovat naše produkty a služby. Informace o tom, jak používáte naše produkty a služby, můžeme použít i ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti ak identifikaci (diagnostiku) technických nebo servisních problémů a ke správě naší webové stránky.

Pro marketingové a analytické účely zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu o rozvoj našeho podnikání. Při zpracování cookies v některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělili (viz níže).

Právo namítat zpracování osobních údajů

Máte právo namítat zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. zpracování za účelem zasílání Vám obchodních sdělení nebo za účelem sledování Vaší spokojenosti s námi poskytovanou službou nebo produktem. Pokud vznesete námitku proti tomuto zpracování, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat a vyloučíme vás z našich interních databází spojených s účelem zpracování.

Máte právo namítat iv jiných případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše v části PROČ a JAK zpracováváme vaše osobní údaje). Pokud v těchto případech vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Své právo vznést námitku můžete uplatnit pomocí našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili pro jeden nebo více konkrétních účelů a který můžete kdykoli odvolat, nebo v určených případech bez vašeho souhlasu. Bez vašeho výslovného souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje podle platných právních předpisů, pokud je zpracování nezbytné pro:

 • Jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
 • plnění zákonné povinnosti naší společnosti,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • splnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • ochrana oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany.

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje při používání cookies (viz níže). V ostatních případech zpracováváme osobní údaje na základě jiného právního základu, pokud vás výslovně nepožádáme o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje aktivním zaškrtnutím příslušného checkboxu. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, nejste povinen jej poskytnout a v případě jeho neposkytnutí vám nehrozí žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou využívání našich služeb.

Příjemci osobních údajů

Některé činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů, pro nás zajišťují externě zpracované společnosti. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytně nutném rozsahu za výše uvedené účely provádět těmito společnostmi, aby bylo možné tyto činnosti provádět. Můžeme osobní údaje využívat například za odesílání a doručování provozovatelům poštovních služeb či s distributorem elektronických zpráv, za účelem provedení výzkumu a analýzy s marketingovou společností, za účelem obhajoby našich práv s naším právním zástupcem, můžeme také využívat služeb externí IT společnosti, která v rámci správy sítě získá přístup k vašim osobním údajům apod.

Zatímco v některých případechVaše zakázky zakládáme my, v jiných případech vystupujeme pouze jako zprostředkovatel (informace o tom, zda vystupujeme v pozici zprostředkovatele, naleznete v popisu konkrétní služby na našem webu). V případech, kdy vystupujeme jako zprostředkovatel, předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti, aby Vám mohla poskytnout Vámi poptávanou službu nebo produkt.

Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

 • dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu;
 • zabránění v protiprávním použití našich webových stránek, služeb a produktů;
 • ochranu našich práv a obhajobu před nároky vznesenými třetími stranami; a
 • pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Používání COOKIES

Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke shromáždění těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat:

 • Vaši IP adresu;
 • jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features);
 • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje;
 • doménu, typ prohlížeče a jazyk;
 • druh operačního systému a jeho nastavení;
 • stát a časové pásmo;
 • dříve navštívené webové stránky;
 • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a
 • čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace i třetí strany, a to s využitím tvz. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgetů (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran na ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme také k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuty; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy nebo – pokud si to přejete – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí. We may share vaše osobní údaje s těmito společnostmi do extent necessary pro purposes set z výše uvedených na cestě out tyto aktivity. Pro example, my share personal data pro mailing a doručení purposes s poštovním servisem provider nebo elektronických zpráv distributora, pro výzkum a analýzy purposes s marketingovou společností, pro purpose defending our rights withour legal counsel, we may also use the služby externího IT společnosti na přístup k vašim osobním údajům jako část našeho síťového managementu, atd.

Zatímco v některých případech Vaše zakázky zařizujeme my, v jiných případech vystupujeme pouze jako zprostředkovatel (informace o tom, zda vystupujeme v pozici zprostředkovatele, najdete v popisu konkrétní služby na našem webu). V případech, kdy vystupujeme jako zprostředkovatel, předáváme Vaše osobní údaje externí společnosti, aby Vám mohla poskytnout Vámi poptávanou službu nebo produkt.

Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu;

zabránění v protiprávním použití našich webových stránek, služeb a produktů;

ochranu našich práv a obhajobu před nároky vznesenými třetími stranami; a

pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů.

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Používání COOKIES Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat

Vaši IP adresu;

jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features);

 • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje;
 • doménu, typ prohlížeče a jazyk;
 • druh operačního systému a jeho nastavení;
 • stát a časové pásmo;
 • dříve navštívené webové stránky;
 • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a
 • čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Cookies neukládáme déle než 13 měsíců.

Na základě našich oprávněných zájmů na zajištění provozu webových stránek a internetových služeb zpracováváme cookies nezbytně nutné pro zajištění tohoto provozu. Všechny ostatní cookies zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

V nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Povolením cookies ve Vašem prohlížeči nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na základě cookies. Vždy máte možnost změnit své preference a souhlas odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Vaše PRÁVA v oblasti ochrany osobních údajů V oblasti ochrany osobních údajů máte zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na naši společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo na přístup Vašim osobním údajům i dalším údajům o jejich zpracování, např. o účelu zpracování, příjemcích údajů nebo době, po kterou budou uchovávány, můžete požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů

právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů

právo na výmaz – naše společnost je ze zákona povinna po uplynutí určité doby osobní údaje vymazat z vlastní iniciativy, přesto můžete o výmaz sami požádat, např. pokud již údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány

právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých případech, např. pokud bude podána námitka proti zpracování, je možné požádat o omezení zpracování osobních údajů

právo vznést námitku proti zpracování – podává se u správce, kterým je naše společnost, v případech, kdy ke zpracování dochází z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, včetně případů, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu

právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a předat je jinému správci osobních údajů (tzn. jinému subjektu, který je bude zpracovávat), případně požadovat, aby toto předání provedla naše společnost, je-li to technicky možné; právo na přenositelnost osobních údajů Vám náleží v případě, že se zpracování provádí automatizovaně nebo je založeno na souhlasu nebo na smlouvě uzavřené mezi Vámi a naší společností

právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Chcete se o nás dozvědět více?

Stáhněte si naši brožuru, kde o nás najdete vše na jednom místě!

Stáhnout brožuru Get Brochure
Zavřít